การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8

15 พ.ย. 2561 15:00 น.

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานการปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ ภัยคุกคามที่แต่ละหน่วยงานพบเห็น ผลกระทบ การแก้ปัญหา และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง การจัดตั้งทีม CERT (Computer Emergency Response Team) สำหรับกระทรวงยุติธรรม เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้น