ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

3 ธ.ค. 2561 16:12 น. 233 ครั้ง

เอกสารแนบ