DSI ชี้แจงผลการดำเนินคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ฯ พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 371 คดี ดำเนินการแล้วสอบสวนแล้วเสร็จ 356 คดี คงเหลือ 15 คดีเท่านั้น เนื่องจากยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดจากการกระทำของบุคคลคนเดียวกันหรือไม่

3 ธ.ค. 2561 17:10 น. 513 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด