ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง (ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะ และตารางแสดงวงเงิน งานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการจัดหาเครื่องมือจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ธ.ค. 2561 17:35 น. 89 ครั้ง

เอกสารแนบ