โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561

ณ ห้องอบรมวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรมอาคารรัฐประศาสนภักดี

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

(เอกสารบรรยาย)

 

เอกสารแนบ