กรมบังคับคดีจัดประชุมเพื่อแนะนำขั้นตอน วิธีการใช้นวัตกรรมการรับ – ส่งเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี

7 ธ.ค. 2561 18:57 น. 143 ครั้ง

        วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมเพื่อแนะนำขั้นตอน วิธีการใช้นวัตกรรมการรับ – ส่งเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี หน่วยงานวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน 22 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวพนารัตน์ ดาวเรือง หัวหน้าฝ่ายการเงิน และนายวิทวัฒน์ ศรีไพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อแนะนำขั้นตอน วิธีการใช้นวัตกรรมการรับ-ส่งเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี

​        การประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับฟังการบรรยายเพื่อแนะนำขั้นตอน วิธีการใช้นวัตกรรมการรับ-ส่งเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี โดยนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวพนารัตน์ ดาวเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายวิทวัฒน์ ศรีไพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เพื่อให้บริษัทนายจ้างได้รับทราบถึงขั้นตอน วิธีการใช้นวัตกรรมการรับ – ส่งเงินอายัดและการแจ้งเหตุขัดข้องในการส่งเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีให้แก่บรรดานายจ้าง (ผู้รับการอายัด) อันเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการดำเนินการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในการรับ – ส่งเงินอายัด อันจะเกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางของ Thailand 4.0 อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของกรมบังคับคดีต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด