สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

7 ธ.ค. 2561 19:50 น. 76 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด