ผอ.สกธ. เป็นหัวหน้าคณะการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน จังหวัดขอนแก่น

19 ธ.ค. 2561 11:48 น. 204 ครั้ง

 

    วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี สยจ. ที่เข้าร่วมการประชุม 4 แห่ง ได้แก่ สยจ.กาฬสินธุ์ สยจ.ขอนแก่น สยจ.ร้อยเอ็ด และ สยจ.มหาสารคาม

เวลา 10.00 - 12.30 น. ติดตามผลการปฏิบัติงานของ สยจ. ทั้ง 4 แห่ง ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น ผอ.สกธ. ได้มีการมอบนโยบายและข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมกับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 สยจ.จะต้องบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด ดังนี้
    1.1 กรมการปกครอง
    1.2 สถานศึกษา (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์)
    1.3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.)
    1.4 สาธารณสุขจังหวัด

2. การให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแบบยุติธรรมใส่ใจ (justice care) คือ แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ (victim scheme)

3. การขับเคลื่อน กพยจ โดยวิเคราะห์ฐานข้อมูลในการอำนวยความเป็นธรรมในระดับพื้นที่ทราบ รวมทั้งเสนอแผน การป้องกันอาชญากรรม การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย และการช่วยเหลือเหยี่อ/ผู้เสียหาย เพื่อสามารถกำหนดการขับเคลื่อนในภาพรวมจังหวัดได้

4. แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ให้กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยให้ ยจ. ลงพื้นที่ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ที่กรมต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

5. การใช้ DXC

6. การสร้างการรับรู้ โดยให้มีการตรวจสอบว่าประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นจริง

7. การติดตามสอดส่องผู้พ้นโทษในพื้นที่จังหวัด

    ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อน สยจ.และ ศยช.ในปีงบประมาณ 2562 ส่วนรายละเอียดและประเด็นของแต่ละ สยจ.ที่มีการรายงานมาในที่ประชุมนั้น ทาง สกธ. โดย สชจ. จะนำประเด็นดังกล่าวเสนอผู้บริหารโดยเร็ว และจะกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

เวลา 13.00 - 14.30 น. ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ )
ซึ่งเป็นโรงเรียนในความดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยโรงเรียนดังกล่าวได้มีแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โดยจัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง เช่น การเล่นดนตรี เป็นต้น

เวลา 14.30 - 16.30 น. เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านขาม ซึ่งเป็น ศยช.เกรดA ของ สยจ.ขอนแก่น โดย ศยช.ดังกล่าวได้เสนอผลการดำเนินงานที่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่โดยใช้กลไกลการขับเคลื่อนตามกรอบภารกิจ 5 ด้านของกระทรวงยุติธรรม และแผนของ ศยช.บ้านขามที่วางกรอบในการขับเคลื่อนโดยบูรณาการกับผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยหลัก "เข้าถึง พึ่งได้ บ้านขาม บ่ถิ่มกัน" รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม

เวลา 16.30 -17.30 น. ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) ณ ศาลากลางจังหวัดฯ โดยพูดถึงเรื่องกรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรม พร้อมตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของ สยจ.ขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมทั้งติดตามผลและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด