การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 4

24 ธ.ค. 2561 11:39 น. 211 ครั้ง

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ เห็นถึงความเป็นมา ความสำคัญ ประโยชน์ และแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรม ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 160 คน ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้

ในช่วงเช้า นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (ผอ.สกธ.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและ/หรือ เป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งเบื้องต้นนี้เป็นความพยายามของกระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินการกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างภูมิต้านทาน สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดระบบกิจกรรมส่งต่อความรู้และสื่อในกรอบเนื้อหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง
การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการดำเนินงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ภายใต้ข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ทั้ง 4 ข้อ คือ
ไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานและโรงเรียน
เน้นการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ที่โรงเรียนต้องการ
เน้นความโดดเด่นของโรงเรียน เช่น ดนตรี กีฬา การศึกษา อาชีพ
หน่วยงานเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน

ทั้งนี้ ผอ.สกธ. ได้กล่าวถึง คติประจำใจของรมว.ยธ. ที่ให้ไว้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ว่า “คิดดี ทำดี มีความเสมอต้นเสมอปลาย และกตัญญูรู้คุณคน” ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ สกธ. และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นจังหวัดสงขลา อาทิ ทัณฑสถานหญิงสงขลา สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้ ในพื้นที่ จ. สงขลา สำนักงานบังคับคดี จ. สงขลา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานคุมประพฤติ จ. สงขลา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน บริเวณหน้าห้องประชุม และในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มาร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานภายใต้โครงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ อันเป็นการ showcase ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นผลการดำเนินงานโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ