ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” แก่เยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา จ.นครปฐม


วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 15:09 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” แก่เยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา จ.นครปฐม