แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ช่วงไตรมาสที่..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ช่วงไตรมาสที่..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

ช่วงไตรมาสที่..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(แบบรายงาน พบ.1) (สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมของหน่วยงาน)

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - .............)

 

เอกสารแนบ