Mr. Kunio KOIDE อธิบดีกรมกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าหารือกรมบังคับคดี

11 ม.ค. 2562 17:13 น. 68 ครั้ง

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. Mr. Kunio KOIDE อธิบดีกรมกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าหารือกับกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับ ณ ห้องคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยในการนี้ได้นำเสนอวิดีทัศน์ภารกิจของกรมบังคับคดี รวมถึงแผนการเตรียมการเข้าสู่ยุค Paperless ซึ่งการหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ประเทศไทย และกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น (Civil Affairs Bureau, Ministry of Justice of Japan) ในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบังคับคดีระหว่างกัน โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ซึ่งปีนี้มีกำหนดการจัดขึ้นในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2562 ภายหลังการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2562
     ในการนี้ Mr. Kunio KOIDE อธิบดีกรมกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวขอบคุณที่กรมบังคับคดีได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงขอบคุณที่กรมบังคับคดีมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะในระดับกระทรวง หรือกรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนมาให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศไทยในงานการสัมมนาที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด