อธิบดีกรมบังคับคดีนำคณะผู้บริหารอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

11 ม.ค. 2562 17:20 น. 113 ครั้ง

         วันนี้ (11 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี นำคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายกิตติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สรรหา และเลือกสรร นางสาวอรวรรณ คงธนขันติธร นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญกำลังคนภาครัฐ (คปร.) นางวัชรี จงเจริญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน นางสาวดุษฎี ราชเมืองฝาง นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ นางสาววัชราพร รัตนยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ และนายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ ที่ปรึกษาระบบราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ถนนติวานนท์​ ตำบลตลาดขวัญ​ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด