“ยุติธรรม” เตรียมความพร้อมการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๔

11 ม.ค. 2562 17:20 น. 181 ครั้ง

         

          ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๔ (The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นด้านสารัตถะต่างๆ เพื่อกำหนดท่าทีของฝ่ายไทยสำหรับการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ UN ESCAP กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๔ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด