รองปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๖๑/๒๕๖๒

11 ม.ค. 2562 17:23 น. 134 ครั้ง

            ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๖๑/๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองด้านการอำนวยความยุติธรรม รวมทั้งบทบาทภารกิจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด