ประชุมแจ้งคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) และขอเชิญประชุมคณะกรรมการ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สป.ยธ. ระยะที่ 1


วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 15:36 น.

ประชุมแจ้งคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) และขอเชิญประชุมคณะกรรมการ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สป.ยธ. ระยะที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมแจ้งคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) และขอเชิญประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวิสัยทัศน์ / พันธกิจ สป.ยธ. และพิจารณากลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย