ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม ประชุม พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ณ สถานพินิจฯ จ.นครศรีธรรมราช


วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 17:00 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม ประชุม พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ณ สถานพินิจฯ จ.นครศรีธรรมราช