ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๑


วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 11:00 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๑