“กระทรวงยุติธรรม” ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”


วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 15:39 น.

“กระทรวงยุติธรรม” ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”