• Slide 0

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส พร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดยโสธร

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส พร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดยโสธร โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่เข้าร่วมการตรวจราชการ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้รับฟังปัญหาในพื้นที่ ให้กำลังใจ
ถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 7 เรื่อง ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2. การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานของรัฐมนตรีฯ (5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน)
3. วาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 สร้าง 3 ปรับ 2 ขับ 1 ลด
4. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 จำนวน 50 ตัว
(กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย; กรมราชทัณฑ์ 8 ตัว, พินิจ 11 ตัว, คุมประพฤติ 7 ตัว /
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม ; DSI 8 ตัว, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 3 ตัว /
กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม ; คุ้มครองสิทธิ 5 ตัว, บังคับคดี 4 ตัว / ฝ่ายอำนวยการ ; สกธ. 4 ตัว)
5. มาตรฐานการให้บริการประชาชนด้วยจุด one stop service, การบริหารงานให้บริการประชาชนของกองทุนยุติธรรม 4 ด้าน จาก 45 วัน เหลือ 21 วัน และการจัดทำบัญชี 5 เล่ม ตามระเบียบกองทุนฯ
6. การจัดการหนี้นอกระบบตามกาฬสินธุ์โมเดล
7. การประสานความร่วมมือในจังหวัด เพื่อป้องกัน สกัดกั้น และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ติดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 3 เรื่อง
1. โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการร่วมกับโรงเรียนตามนโยบายอย่างน้อย 2 แห่ง และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างองค์รวม
2. การขับเคลื่อน กพยจ. และ ศยช. สู่การสร้างการรับรู้กฎหมายและความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และใช้เป็นกลไกการส่งต่อและให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ
3. การเข้าใช้ระบบ DXC และการจัดทำ Big Data ที่ถูกต้องสมบูรณ์ มุ่งสู่ Thailand 4.0

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงาน ได้แก่
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
- เรือนจำจังหวัดยโสธร
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองคู
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองเป็ด

ในการนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562 16:07 น.

จำนวนผู้อ่าน 165 คน