ผอ.สกธ เปิดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 13 และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน

30 ม.ค. 2562 12:23 น. 415 ครั้ง

 

วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 13” โดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้าร่วมการประชุม 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ตราด จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบให้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดและบรรยายในหัวข้อ "การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำด้วยกลไกการบูรณาการระดับจังหวัด” โดยสรุปได้ ดังนี้

Justice care : ยุติธรรมใส่ใจ การให้บริการประชาชนตลอ 24 ชม. ผ่านหลายชองทางในการให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียน โดยสำคัญ สายด่วนกระทรวงยุติธรรม โทร 1111 กด 77 การดำเนินงานของ Justice care เป็นการบูรณาการความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น ยธ. คปภ. พมจ. มหาดไทย กาชาด เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในทุกด้าน ซึ่งได้วางกรอบการขับเคลื่อน Justice care ให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯนี้ คือ
1️. ศยช.สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้โดยเบื้องต้น และประสานส่งต่อเรื่องไปยัง สยจ.
2️. การแจ้งเบาะแส หรือให้การช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถแจ้งได้ในกรุ๊ปไลน์ที่ สยจ.ได้ใช้ในการสื่อสารกับ ศยช.ในพื้นที่ หรือ โทรไปยังสายด่วน กระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

อีกทั้งท่านยังวางแนวทางการสนับสนุนงาน ศยช.ในอนาคตให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้

การมีโครงการพัฒนาศักยภาพศยช.เพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ

กรอบการขับเคลื่อนงานที่ชัดเชนของ คกก.ศยช. พร้อมเงื่อนไขการขอรับเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ของ คกก.ศยช.ต่อไป

การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ ศยช.

แนวทางการขอรับเงินสนับสนุนงบดำเนินงานในการขับเคลื่อนงาน ศยช.

การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตู้ kiosk เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เบื้องต้นจะมีการติดตั้งที่ 19 จุด

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม รับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กและเยาวชน ให้เยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากภัยทางสังคม สร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง และห่างไกลยาเสพติด

เวลา 10.30 - 12.00 การบรรยาย “แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและสร้างการรับรู้กระบวนการยุติธรรม” โดย พ.ต.ท.ธนเทพ กองชุมพล รองผู้กำกับการผ่ายอำนวยการภูธรจังหวัดนครนายก โดยสรุป ดังนี้

อาชญากรรม คือ การกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยการกระทำผิดทางอาญานั้น ได้กระทำขึ้นโดย “อาชญากร” เช่น คดีฆ่าผู้อื่น ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเรา ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ เป็นต้น
สาเหตุปัญหาอาชญกรรม
1.สภาพครอบครัว
2.ฐานะทางเศรษฐกิจ
3.การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4.การว่างงาน
5.ความเสื่อมทางศีลธรรม

แนวทางในการป้องกันอาชญากรรม
1.ปรับปรุงสภาพพื้นที่ เพิ่มไฟ ติดกล้องวงจรปิด
2.ชุมชนต้องช่วยกันไม่ให้คนในชุมชนกระทำผิด โดย คกก.ศยช. และ ผู้นำชุมชนสร้างความสามัคคีในชุมชน
3.สร้างความรู้ทางกฎหมายให้คนในชุมชน เพื่อดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่น โดยคนในชุมชนติดต่อหน่วยงานราชการเข้าไปให้ความรู้

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 17.30 น.
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ผ่านเกม "The Choice ทางเลือก ทางรอด" ดำเนินการโดย ทีมศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื้อหาเป็นเกมสมมติสถานการณ์จำลองด้านหนี้นอกระบบ และให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันตัดสินใจเลือกทางที่คิดว่าถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่ 2: โครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน

เวลา 10.30 - 12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทั้ง 8 แห่ง ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
เวลา 13.30 น. เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “โรงเรียนบ้านชวดบัว จังหวัดนครนายก” ทั้งนี้ รับชมการแสดงต้อนรับของเด็กนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้ง รับฟังการดำเนินงานของโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
เวลา 15.15 น. เข้าเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รับฟังปัญหาพร้อมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม และเวลา 16.10 น. เข้าตรวจติดตามมาตราฐานการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก ดังนี้
1.การดำเนินงานตามมาตราฐานคลินิกยุติธรรม
2.การขับเคลื่อน กพยจ.
3.การให้ความช่วยเหลือภายใต้กรอบ Justice care พร้อมทั้งติดตามผลและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ