การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

6 ก.พ. 2562 13:21 น. 349 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 โดยมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่นจำนวน 11 ชมรม ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต4 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต3 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มต้นแบบจำนวน 1 ชมรม ได้แก่  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม และผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่มดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต3 จังหวัดนครราชสีมา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ