รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดประชุม การกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน


วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13:42 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดประชุม การกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน