การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๓

8 ก.พ. 2562 13:58 น.

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ 

นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายอัสนีย์ สังขเนตร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๓ (The 3rd Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) between Thailand and Vietnam) จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการยุติธรรมและกฎหมาย (Justice and Legal Affairs) ซึ่งฝ่ายราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เน้นย้ำถึงความยึดมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยและเวียดนาม รวมถึงการแสดงความพร้อมและสนับสนุนการปฏิบัติตามสนธิสัญญา ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคําพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา โดยทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามสนธิสัญญาดังกล่าวในโอกาสแรก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักโทษที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะขอใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาฯ ในการแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

 

ภาพ: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สป.ยธ และกระทรวงการต่างประเทศ