Generation Unlimited: เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม

11 ก.พ. 2562 11:43 น. 238 ครั้ง

 

เเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยภายใต้โครงการ Generation Unlimited: เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม รอบสุดท้าย เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอไอเดียแก้ปัญหาสังคมร่วมกับตัวแทนจากประเทศต่างๆรวม 16 ประเทศทั่วโลก ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟในประเทศไทย (UNICEF Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Saturday School โดยเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านอุเบกขา ได้เข้าร่วมนำเสนอไอเดียในชื่อทีม Fantastic Four เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ การสร้างศักยภาพที่จำเป็นเพื่อการมีงานทำในอนาคต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จึงนำเสนอไอเดีย website “Change to Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส” เป็นการนำเสนอเคล็ดลับการมีงานทำที่มั่นคงของบุคคลที่เคยก้าวพลาด เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดมีโอกาสได้มีชีวิตที่มั่นคง มีความสุข กับการทำงาน
สำหรับเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านปรานีในชื่อทีม Unlock Idea เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการให้โอกาสในการได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ จึงนำเสนอไอเดีย เครื่องสแกนบัตรเข้าออกหอพัก หรือแหล่งที่มีเยาวชน โดยเป็นเครื่องที่เมื่อเดินผ่านจะมีเสียงให้ความรู้ หรือเสียงการรณรงค์ให้เด็กและวัยรุ่นป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งผลการนำเสนอไอเดียปรากฏว่า เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ ทั้ง 2 ทีมเป็นผู้ชนะเลิศในการนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอไอเดียกับประเทศต่างๆอีก 16 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการนำเสนอไอเดียรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยจัดขึ้น ณ เมกาซิตี้ บางนา ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด