เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส.

12 ก.พ. 2562 09:31 น. 107 ครั้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมรับฟังผลการประชุมกลุ่ม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และเป็นประธานปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส. และกล่าวสรุปผลการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ส. จากกอง/สำนัก/สถาบัน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 150 คน เข้าร่วมวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบัน และตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการปรับกระบวนการคิด วิธีการทำงาน การบริหารจัดการของบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมทั้งร่วมกันประมวลข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อกำหนดเป็นกรอบทิศทางและแผนการพัฒนา สำนักงาน ป.ป.ส. ในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติองค์กรและมิติการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ