สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับเเละรับการตรวจราชการจากนายเพิ่มพูน พึงประสิทธิ ผู้ตรวจราชการยุติธรรม

12 ก.พ. 2562 15:00 น. 78 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายโดย นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมเชียงราย มอบหมายให้นายอรรณพกันทะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ,นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาวรสสุคนธ์ สร้อยคำ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับเเละรับการตรวจราชการจากนายเพิ่มพูน พึงประสิทธิ ผู้ตรวจราชการยุติธรรม พร้อมทั้งเข้าประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จำนวน 9 หน่วยงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายกระทรวงยุติธรรม และติดตามผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา เเละให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่ข้าราชการ,บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เรือนจำจังหวัดเชียงราย รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเเหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง เรือนจำกลางชั่วคราวดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด