กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 9/2562

12 ก.พ. 2562 15:08 น. 55 ครั้ง

        วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 9/2562  เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559  โดยมีนางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ และผู้แทนสภาทนายความ  ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด