สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชน

12 ก.พ. 2562 15:45 น. 166 ครั้ง

                                  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรม/พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม /พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และงานบริการทางด้านกฎหมาย แก่ประชาชนที่มรอเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย

                                  และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการเข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอำเภอ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (๕ จำเป็นต่อเนื่อง ๔ จำเป็นเร่งด่วน ๓ จำเป็นยั่งยืน) และนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรม (การลดความเหลื่อมล้ำ และการลดการกระทำผิดซ้ำ) เพื่อคืนคนดีสู่สังคม อาทิเช่น ให้คำปรึกษากฎหมาย แจกเอกสารแผ่นพับ หนังสือกฎหมายสามัญประจำบ้านและหนังสืองานบริการของกระทรวงยุติธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกงานของยุติธรรมจังหวัดและงานของกระทรวงยุติธรรมแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด