รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงาน ป.ป.ส.

18 ก.พ. 2562 14:07 น. 113 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงาน ป.ป.ส. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากกอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน รวม 60 คน เข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่....) พ.ศ........และความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.........ตลอดจนร่วมกันพิจารณามอบหมายแผนในการจัดทำร่างอนุบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ส. รวม 21 ฉบับ ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ