ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562

18 ก.พ. 2562 14:19 น. 155 ครั้ง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปราบ
ยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะอนุกรรมการ เลขานุการและผู้แทนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 1,806,000 บาท ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ