เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน ป.ป.ส.

18 ก.พ. 2562 14:43 น. 166 ครั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีนายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากกอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน รวม 70 คน และมีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference ) ไปยังสำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 และกทม. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้ความร่วมมือในการลดใช้ถุงพลาสติด งดใช้โฟม ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ