• Slide 0

วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะเดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะเดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

โดยในวันที่ 5 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน จำนวน 5 หน่วยงาน

และในวันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น. ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ จำนวน 5 หน่วยงาน

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้หารือข้อราชการ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน และ จังหวัดแพร่ รวมทั้งได้บันทึกข้อราชการที่ได้จากการตรวจราชการในครั้งนี้ลงสมุดตรวจราชการทั้ง 2 จังหวัด

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ตรวจฯ ในทุกๆ ด้าน ทำให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562 16:29 น.

จำนวนผู้อ่าน 234 คน