• Slide 0

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะเดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะเดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

โดยในวันที่ 11 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยาจำนวน 5 หน่วยงาน และในวันที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จำนวน 9 หน่วยงาน

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้หารือข้อราชการ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย รวมทั้งได้บันทึกข้อราชการที่ได้จากการตรวจราชการในครั้งนี้ลงสมุดตรวจราชการทั้ง 2 จังหวัด

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ตรวจฯ ในทุกๆ ด้าน ทำให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ลงวันที่ 12 ก.พ. 2562 14:21 น.

จำนวนผู้อ่าน 223 คน