• Slide 0

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ กรมในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรมในความรับผิดชอบ ได้แก่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ กรมในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรมในความรับผิดชอบ ได้แก่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ
โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 5 เรื่อง ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2. การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานของรัฐมนตรีฯ (5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน)
3. วาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 สร้าง 3 ปรับ 2 ขับ 1 ลด
4. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม ; สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 3 ตัว
5. การบริหารงานให้บริการประชาชนของกองทุนยุติธรรม 4 ด้าน จาก 45 วัน เหลือ 21 วัน

ติดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2 เรื่อง ได้แก่
1. โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ซึ่งสถาบันนิติฯ มีร.ร.เป้าหมายทำกิจกรรมแล้ว จำนวน 10 แห่ง
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาท กพยจ., สยจ. และ ศยช. สู่การสร้างการรับรู้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ในสำนัก/กองต่าง ๆ ด้วย จึงขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 12 ก.พ. 2562 15:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 224 คน