• Slide 0

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายเพื่ออำนวยความยุติธรรม สร้างการรับรู้ภาคประชาชน และทำงานแบบบูรณาการ ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี และเรือนจำจังหวัดสระบุรี

 

 

ลงวันที่ 13 ก.พ. 2562 17:22 น.

จำนวนผู้อ่าน 289 คน