• Slide 0

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสตูล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสตูล โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดสตูล เพื่อมอบนโยบายกระทรวงฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา โดยให้ข้อเสนอแนะ และกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ลงวันที่ 13 ก.พ. 2562 16:25 น.

จำนวนผู้อ่าน 285 คน