รมว.ยธ. ร่วม สปป.ลาว เมียนมา ประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรี สานความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

26 ก.พ. 2562 10:06 น. 253 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรี เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่าง สปป.ลาว เมียนมา และประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) มุ่งกำหนดนโยบาย และเป้าหมายด้านยาเสพติดเชิงลึกระหว่าง 3 ประเทศ โดยมี พลตรี สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนลาว และพลตรี ออง ตู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา
 
ที่ประชุมฯ ได้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ รวมถึงแนวทางความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยในอนาคต รวมถึงเห็นชอบแนวทางความร่วมมือร่วมกัน ในหลากหลายประเด็น ดังนี้
 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง 3 ประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานกลางด้านยาเสพติด
ของแต่ละประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข่าวกรองยาเสพติด เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานร่วมกัน
 
การจัดกำลังปฏิบัติการ ที่ประชุมฯ เห็นควรให้ใช้กำลังปฏิบัติการเข้าเสริม ภายในขอบเขตประเทศของตนเอง  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เข้าขั้นวิกฤติ (Critical Area) โดยยึดยุทธศาสตร์ปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ และกรอบการปฏิบัติงาน จากแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565)  ใช้มาตรการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่จากการจัดทำแผนทวิภาคี เพื่อเสริมให้มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
ความร่วมมือในการประสานการสืบสวน ปราบปรามยาเสพติด โดยได้กำหนดผู้แทนจากหน่วยงานของแต่ละประเทศ เป็นกลไกรับผิดชอบประสานงาน พร้อมร่วมพิจารณากำหนดกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ และบทบาทด้านการค้ายาเสพติด เคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น ที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ 
 
ความร่วมมือในด้านการประสานงานข่าว โดยจัดระบบประสานงานในระดับพื้นที่  ให้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนไป เพื่อลดปัญหาในพื้นที่ด่านหน้าและเป็นพื้นที่วิกฤติ (Critical Area) ของทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
 
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ถือเป็นการประชุมไตรภาคีในระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในรอบ 20 ปี เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านยุทธศาสตร์ปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการสกัดกั้นยาเสพติด และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวเป็นสำคัญ โดยมีกำหนดประชุมทุกๆ 3 เดือน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ