การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

28 ก.พ. 2562 11:48 น.

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการด้านพิธีการและอำนวยการสำหรับเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ โดยจะนำผลจากการประชุมในครั้งนี้ ไปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ต่อไป