กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 128 ปี

28 ก.พ. 2562 16:20 น. 1,931 ครั้ง

กติกาการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๘ ปี วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม

...............................................................

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา

๒. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๒ คน และสำรอง ๑ คน (ถ้ามี) ไม่จำกัดเพศ และสามารถศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกันได้

๓. โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๑ ทีม

วิธีการแข่งขัน

นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ โดยวิธีการที่คณะทำงานฯ กำหนด

วัน เวลา และสถานที่ 

๑. แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.       ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๒. มอบรางวัลจากการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐ น. ในวันงานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเด็กและเยาวชน
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

ข้อปฏิบัติในการเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

  1. ทีมที่เข้าแข่งขันฯ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน และต้องลงทะเบียนในวันแข่งขัน บริเวณห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. มิเช่นนั้น ถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์ และเริ่มแข่งขันเวลา ๐๙.๓๐ น.
  2. ห้ามนำกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าไปยังที่นั่งทำการแข่งขัน เว้นแต่เป็นอุปกรณ์เพื่อการแข่งขัน ได้แก่ บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอ ยางลบ ปากกา และน้ำยาลบคำผิด
  3. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในสถานที่แข่งขัน เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร นาฬิกาที่สามารถเชื่อมกับสมาร์ทโฟน (Smart Watch) เป็นต้น

เอกสารแนบ