ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2562- 2565


วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 14:06 น.

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2562- 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รี นางสาวพัชรศรี  ศรีเมือง นักวิชาการยุติธรรมเชี่ยวชาญรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2562 - 2565) ระหว่างส่วนราชการตา่งๆ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้