• Slide 0
  • Slide 1

โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการฯ

โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยยับยั้งการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 พื้นที่

ประกอบด้วย

1. พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ณ โรงแรมเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2560

2. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2560

3. พื้นที่ภาคตะวันออก ณ โรงแรมเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2560

4. พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560

5. พื้นที่ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงแรมเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 5 มี.ค. 2562 08:16 น.

จำนวนผู้อ่าน 217 คน