• Slide 0

การมอบนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลแก่หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 5 มี.ค. 2562 14:21 น.

จำนวนผู้อ่าน 296 คน