• Slide 0

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางสมุทรปราการ ชั้น 3 เพื่อมอบนโยบายกระทรวงฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา โดยให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยม เรือนจำกลางสมุทรปราการ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่บุคลากรในการทำงาน

ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 17:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 130 คน