• Slide 0

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ได้เข้าหารือข้อราชการกับนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องก้นและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) เพื่อใหกำลังแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้บรรเทาเบาบางลง นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยใช้ช่องทางศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านเครื่องมืออินเทอร์เน็ตประชารัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาและการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง อดทน มีความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานพินิจและคุ้มเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดวิธีการในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และได้มอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ในการดำเนิการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี คืนคนดีสู่สังคม ตามนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่องเร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัด ปราบปรามทุจริต คอร์รัปชัน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ คู่คุณธรรม สร้างกระบวนการยุติธรรมยั่งยืน ตามนโยบาย 4 จำเป็นเร่งด่วน สร้างการรับรู้ (กฎ-กติกา) ร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา มุ่งหน้าสามัคคีปรองดอง ตามนโยบาย 3 จำเป็นยั่งยืน และได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์เพื่อให้เด็กรู้เท่าทันภัยสังคม มีระเบียบวินัย ต้านภัยยาเสพติด ต่อต้านการทุจริต คอร์ชรัปชัน หลังจากนี้ได้เยี่ยมกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยพิกุลทอง ตำบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้กำลังใจกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและสร้างพลังประชาสามัคคีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562 17:09 น.

จำนวนผู้อ่าน 139 คน