• Slide 0

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนิงานตามนโบายกระทรวงยุติธรรม และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติการให้ดีขึ้น พร้อมทั้งให้กำลังใจกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้มอบนโยบายของ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ในพื้นที่อย่างทั่วถึง และบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ อีกทั้งไดัเน้นย้ำให้ใช้ประโยชน์ข้อมูลผู้กระทำผิดผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม เพื่อตรวจสอบประวัติการกระผิดและใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เหมาะกับผู้กระทำผิดแต่ละราย จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งได้ใหข้อเสนอแนะให้ สยจ. จัดกิจกรรมและเชิญชวนให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนพัฒนาเป็น ศยช. ต้นแบบ ในการนี้ได้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความยุติธรรม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย เพื่อติดตามการขับเคลื่อภารกิจตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม และมอบนโยบายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง โดยเน้นย้ำนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน และ 3 จำเป็นยั่งยืน พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิด การติดตามดูแลผู้ผ่านการคุมประพฤติเพื่อคืนคนดีสู่สังคมให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้โดยอาศัยความเป็นกลางและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่เป็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการเปิดเวทีรับฟังปัญหาและทำสัญญาประชาคมที่จะหาวิธีการแนวทางในการแกัไขปัญหาร่วมกันทั้งตำบล และมีการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งควรยกเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบให้ศูนย์ยุติธรรมชนใกล้เคียงมาศึกษาดูงาน

 

ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562 17:23 น.

จำนวนผู้อ่าน 142 คน