• Slide 0

วันที่ 5 มีนาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5 มีนาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดสระแก้ว โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 เพื่อมอบนโยบายกระทรวงฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา โดยให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยม เรือนจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่บุคลากรในการทำงาน

ลงวันที่ 5 มี.ค. 2562 17:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 127 คน