• Slide 0

วันที่ 6 มีนาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 6 มีนาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 เพื่อมอบนโยบายกระทรวงฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา โดยให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่บุคลากรในการทำงาน

ลงวันที่ 6 มี.ค. 2562 17:17 น.

จำนวนผู้อ่าน 164 คน