• Slide 0

เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี โดยได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายเพื่ออำนวยความยุติธรรม สร้างการรับรู้ภาคประชาชน และทำงานแบบบูรณาการ ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

 

ลงวันที่ 7 มี.ค. 2562 17:14 น.

จำนวนผู้อ่าน 183 คน