• Slide 0

วันที่ 7 มีนาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดนครนายก

วันที่ 7 มีนาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดนครนายก โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ชั้น 3 เพื่อมอบนโยบายกระทรวงฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา โดยให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่บุคลากรในการทำงาน

ลงวันที่ 7 มี.ค. 2562 17:21 น.

จำนวนผู้อ่าน 186 คน